EcoKursEcoTeam anbefaler sine kunder å øke kompetansen hos ledelse og medarbeidere innen oppbygging og bruk av styringssystemer. Utgangspunktet er at systemene skal være enkle, anvendbare og i tråd med standardene slik som ISO 9001 og 14001, EMAS og OHSAS 18001. Forskriftskravet om systematisk internkontroll (HMS) kan følges opp ved bruk av samme tilnærming. Det skal ikke være behov for å etablere noen ny type system i den sammenheng. EcoTeam tilbyr skreddersydde og virksomhetsrelevante interne kurs.

For tilbud knyttet til kursene beskrevet nedenfor, ta kontakt med Vitek Novak på 95 87 30 52 eller vitek.novak@ecoteam.no .


Intern revisjon

Etter dette kurset vil man kunne gjennomføre en intern revisjon knyttet til f.eks. HMS (internkontroll), miljøstyring (ISO 14001 eller EMAS) og kvalitetsstyring (ISO 9001). Systematikken egner seg også til å gjennomføre en leverandørrevisjon. Kurset bygger på NS-EN ISO 19011 som er retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring. Kurset har fokus på bl.a. følgende: –  Revisjonsprogram (revisjonsplan)-  Forberedelse til revisjon-  Gjennomføring av revisjon bestående av    åpningsmøte, intervjuer, befaring og avsluttende møte-  Funn (avvik, anmerkninger)-  Revisjonsrapport Kurset kjøres bedriftsinternt og gjennomføres i form av forelesninger, diskusjoner og praktiske oppgaver hvor det trenes på både forberedelse til og gjennomføring av en revisjon. Kurskompendium er inkludert i kurset og det utstedes kursbevis til alle deltakere. Kurset kjøres i utgangspunktet som et todagers kurs.


HMS/Internkontroll

Kurset gir innføring i bl.a. systemtankegangen i HMS-arbeidet slik at det blir enkelt å starte opp eller utbedre internkontrollsystemet. For deg som ønsker det, vil dette også kunne gi god basis for videre arbeid med f.eks. med ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn, ISO 9001 og OHSAS 18001.
Kurset har fokus på bl.a. følgende:

–  Innføring i HMS – systemet
–  Roller og oppgaver i HMS-arbeidet
–  Praktiske fremgangsmåter og i HMS-arbeidet
–  Sentrale HMS-føringer i regelverket
Kurset kjøres bedriftsinternt og passer for både ledere, mellomledere og andre medarbeidere. Et kurshefte er inkludert i kurset og det utstedes kursbevis til alle deltakere. Kursets varighet er i utgangspunktet én dag.

 


ISO 9001 – innføring i standarden for kvalitetsledelse

Kurset vil gi deg et godt grunnlag for å forstå standardens hensikt, oppbygging og virkemåte.
Kurset skal gi et grunnlag for å

–  vurdere behovet for å innføre et system for kvalitetsstyring i bedriften
–  benytte standarden som en veiledning for etablering av et
kvalitetsstyringssystem
–  benytte standarden for å videreutvikle allerede innførte systemer
Kurset har fokus på bl.a. følgende:

–  Hva er kvalitetsstyring
–  Gjennomgang av de viktigste begrepene innen feltet
–  Oversikt over de viktigste standardene tilknyttet kvalitetsstyring
–  Prinsipper for styring av kvalitet
–  Oppbygging av systemer for kvalitetsstyring etter ISO 9001:2008
–  Standardens hovedkrav
–  Hvordan komme i gang
–  Praktiske eksempler

 

ISO-standarden er tilrettelagt slik at den passer alle typer organisasjoner, uansett type virksomhet. Kurset kjøres bedriftsinternt og passer for både ledere, mellomledere og andre medarbeidere. Kurset egner seg også for styremedlemmer og ledere som ønsker å gjøre seg kjent med hva et kvalitetsstyringssystem er før de bestemmer seg for å innføre et slikt system. Et kurshefte er inkludert i kurset og det utstedes kursbevis til alle deltakere. Kursets varighet er i utgangspunktet én dag. Dette kurset avholdes i samarbeid med Albaran AS.

 


ISO 14001 – innføring i standarden for miljøledelse

Kurset vil gi et godt grunnlag for å forstå standardens hensikt, oppbygging og virkemåte, enten for å bruke denne eller utvikle denne i allerede etablert system. Det legges vekt på sammenstilling med lovpålagt internkontroll (etter internkontrollforskriften) slik at man skal kunne ha kun ett system.

Kurset har fokus på bl.a. følgende:

–  Styringssystemet
–  Myndighetenes krav
–  Miljøaspekter
–  Miljømål
–  Ulike kontrolltiltak
–  Ledelsens gjennomgåelse

ISO-standarden er tilrettelagt slik at den passer alle typer organisasjoner, uansett type virksomhet. Kurset kjøres bedriftsinternt og passer for både ledere, mellomledere og andre medarbeidere. Et kurshefte er inkludert i kurset og det utstedes kursbevis til alle deltakere. Kursets varighet er i utgangspunktet én dag.